T-ARA - 내 이름은 "What's my name?" M/V

Share
Embed
 • Published on Jun 14, 2017
 • T-ARA 티아라 - 내 이름은 "What's my name?" M/V
  티아라 13번째 미니앨범 What's my name? 의 타이틀곡 '내 이름은' 뮤직비디오
 • EntertainmentEntertainment

Comments • 24 935

 • Costumcase id
  Costumcase id Day ago

  I miss T-ara vibes 😫

 • Khánh Ngọc Cute
  Khánh Ngọc Cute Day ago +2

  Anybody see it in 2019?

 • Yoni Pumper HD 2019

  😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

 • Ado0ory 272
  Ado0ory 272 2 days ago

  Wait !!!! Is that Hongki from FTISLAND????!!!

 • Nguyễn Thị Thạch Thảo

  Please comeback :(((

 • BTS EunYeon
  BTS EunYeon 3 days ago

  2:11 mới đầu 4 bàn xong có thêm 2 bàn nhưng không có người ngồi

 • 喬治
  喬治 3 days ago

  I am crying>_

 • avvaego
  avvaego 4 days ago

  What good were times 😪♡☁️

 • avvaego
  avvaego 4 days ago

  ♡♡♡

 • avvaego
  avvaego 4 days ago +1

  👼 miss them ( ◜‿◝ )♡

 • Zilvia Anggraini
  Zilvia Anggraini 4 days ago

  Where is my eunjung?? Time please. Sory for my english

 • 정말태연해
  정말태연해 5 days ago

  다시 컴백하자 티아라! 기다린다 티아라!

 • NCT的西皮最甜啦
  NCT的西皮最甜啦 6 days ago +2

  I love T-ARA forever👑
  (´;ω;`)💖💛💚💙💜

 • 현
   6 days ago +1

  진짜 다 고급스러워,,,, 특히 박지연 비주얼 진짜 천재 아니야?

 • Kòi Dino
  Kòi Dino 8 days ago

  còn ai đang nghe và chờ ngày cả 6 gái come back không
  T-ara go

 • Edmond Chen
  Edmond Chen 11 days ago

  我只追过一次星

 • 旻糖
  旻糖 11 days ago

  2019❤️❤️

 • Ngọc Diễm
  Ngọc Diễm 11 days ago

  🥰🥰

 • TheKWorlds
  TheKWorlds 12 days ago +2

  Sorry but i need to say: fuck hwayoung

  • 喬治
   喬治 11 days ago

   Everyone hates her very much.
   🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

 • Nhi Hana
  Nhi Hana 13 days ago

  2019.09

 • syiffanz KAI
  syiffanz KAI 14 days ago

  And that was yeongsang??????

 • syiffanz KAI
  syiffanz KAI 14 days ago

  The starting sounds like woodz pool hahahhaa chacha malone make good music tho 👍🏻👍🏻👍🏻

 • Bea Angeline G. Diaz
  Bea Angeline G. Diaz 14 days ago

  miss my queens

 • ji yeon
  ji yeon 15 days ago +1

  love T-ARA

 • Kerry Lee
  Kerry Lee 16 days ago

  Really miss the queen

 • jeniel cross
  jeniel cross 16 days ago

  t ara

 • lkuukiks
  lkuukiks 17 days ago

  내 이름은

 • Mari Santi
  Mari Santi 17 days ago +2

  T-ara sempre vai ser memorável e inesquecível❤

 • J E
  J E 18 days ago +6

  I really missing T-ARA 😥 2019 8 31

 • 유리kim
  유리kim 18 days ago

  0:37에 프듀X101에 나온 MBK김영상이당

 • Junyoto Luna
  Junyoto Luna 18 days ago +6

  I wait its no be the last song 😢😢😢😢😢, of this jewel of Mbk 👑👑👑👑👑

 • ammm zeee
  ammm zeee 20 days ago

  T.T

 • 派大星的石頭屋
  派大星的石頭屋 20 days ago +2

  JiYeon(박지연)has a new song,ONE BLUE NIGHT:-)

 • Fan Music Love
  Fan Music Love 20 days ago +7

  this is a whole bop they deserve more when they release this masterpiece

 • ことこと
  ことこと 21 day ago

  🥺💗💗💗💗
  4人のT-ARAも好き 6人のT-ARAも好き

 • Ly Nguyễn
  Ly Nguyễn 21 day ago

  Còn ai nhớ tới t- ara ?

 • Маргад Ганзориг

  Soyeon Boram comeback please

 • GIẢI TRÍ CÙNG T-ARA

  Cày đi

 • 으냉
  으냉 22 days ago +1

  돌아와주세요...제발 너무좋아요 언니들 나 어제도노래방에서 티아라곡 3개부르고왔는데ㅜㅜㅜㅜ

 • 원예
  원예 23 days ago

  foreverㅠㅠㅠㅠ💕💕

 • 원예
  원예 23 days ago

  missing you, my queens❤❤❤

 • 트와이스
  트와이스 23 days ago +1

  2
  0
  1
  9
  ?

 • Lương Quốc Triều
  Lương Quốc Triều 23 days ago +1

  QUEEN'S 10M Views Fighting !

 • Vương Cát Na
  Vương Cát Na 24 days ago +1

  .

 • Sa Rah
  Sa Rah 25 days ago +1

  my favorite song of tara (24/08/2019)

 • Magali Cisnero
  Magali Cisnero 25 days ago +1

  2019

 • Huyen Trang
  Huyen Trang 25 days ago +2

  I love T-ara ❤❤❤😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍

 • CHA ENG
  CHA ENG 25 days ago +1

  COMEBACK PLEASE...

 • tùng maru
  tùng maru 26 days ago +1

  2019 vẫn cứ thick nhạc của mấy chj iu T-ara

 • GIẢI TRÍ CÙNG T-ARA
  GIẢI TRÍ CÙNG T-ARA 26 days ago +1

  Cày view đi mấy má

 • Jessica Rosari
  Jessica Rosari 26 days ago +1

  2019 anyone??

 • Linh T-ara
  Linh T-ara 27 days ago +1

  Queen's cố gắng cày what's my name đạt 10M nào

 • park jiyeon
  park jiyeon 28 days ago +3

  Các bạn cày cho lên 10M ik
  Cố lên🙏🙏

 • T- ARA
  T- ARA 29 days ago +2

  Queen's đâu rồi...cay mv đi nào

 • chimegmaa Baatartsogt
  chimegmaa Baatartsogt 29 days ago +2

  T arai is queen ♥️💜🧡💛💚💙💜❣️💖💗💓💞💝💘🖤🍀🌸🌼🌻🍁🍂
  Blackpink is princess 🌸💞🍀🧡💛💙💚❤️💜🖤♥️

 • Yung Lee
  Yung Lee 29 days ago +1

  2019 tháng8 còn xem vẫn cày view 1 mình trong vô vọng

 • Hủ Namッ
  Hủ Namッ Month ago +2

  2019 ?

 • Federico Caldas
  Federico Caldas Month ago

  T-ara thanks for giving me the best music ever! Miss u ❤

 • Mao Mèo
  Mao Mèo Month ago

  Love Hwayoung

  • Mao Mèo
   Mao Mèo 28 days ago

   Con mẹ m à? T yêu Hwayoung kcmt chuqs

  • Bi
   Bi 29 days ago

   Hãm lol hả m

 • Tiểu Mum Num
  Tiểu Mum Num Month ago

  2019???
  Nhớ các chị