माध्य,माध्यिका, बहुलक,परिसर | Mean, Mode, Range, Median | Esay tricks mean,Mode,Range,Mediyan

Share
Embed
  • Published on Jul 29, 2018
  • माध्य,माध्यिका, बहुलक,परिसर | Mean, Mode, Range, Median | Esay tricks mean,Mode,Range,Mediyan
    Madhya.
    Madhika
    Bahulak
    Range

Comments • 2 021